08 11 2021

NIEZBĘDNIK PRACODAWCY

 • Autor : Kinga Krenc-Aurast

Warto wiedzieć, jakie są powinności przedsiębiorcy, który przyjmuje pracownika do pracy. Obowiązki pracodawcy wiążą się bowiem z ochroną praw pracowniczych. W razie ewentualnych nieporozumień można dochodzić swoich roszczeń.

W spełnieniu wszystkich obowiązków pracodawcy możesz liczyć na pomoc ekspertów z:

Obowiązki pracodawcy - związane z przyjęciem nowego pracownika - wynikają z kilku aktów prawnych, tzn. z:

Zakres powinności pracodawcy zależy m.in. od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem, uprawnień podatkowych zatrudnionego itp. We wszystkim pomogą Ci specjaliści z BRKING.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy:

1. Dopełnienie wstępnych formalności

Zanim dojdzie do podpisania umowy, pracodawca powinien zgromadzić dokumenty i informacje dotyczące kandydata. Chodzi m.in. o aplikację, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy oraz dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2. Przygotowanie umowy i udzielenie pracownikowi niezbędnych informacji

Treść umowy o pracę wynika z przepisów kodeksu pracy (dział II). W dokumencie powinny znaleźć się:

 • strony,
 • rodzaj umowy i data jej zawarcia,
 • rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,
 • wymiar wynagrodzenia (z wyodrębnieniem składników),
 • wymiar pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zatrudniający powinien poinformować podwładnego o porze nocnej, terminie wypłaty wynagrodzenia oraz o przyjętym w zakładzie sposobie ewidencjonowania czasu pracy. Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników musi sporządzić regulamin pracy.

3. Wydanie skierowania na badania pracownicze

Nie można dopuścić do wykonywania obowiązków pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego. Zatrudniający musi wydać skierowanie na badania wstępne dla pracownika.

4. Organizacja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Jednym z ważniejszych obowiązków zatrudniającego jest zapewnienie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zaznajomienie ich z normami BHP. Dlatego też pracodawca musi organizować szkolenia.

5. Założenie akt osobowych

Akta osobowe składają się z trzech rodzajów dokumentów:

 • związanych z ubieganiem się o pracę (np. CV, list motywacyjny),
 • związanych z przebiegiem pracy (np. świadectwa pracy),
 • dotyczących ustania zatrudnienia (np. wypowiedzenie umowy o pracę).

6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Zatrudniający ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy każdego pracownika. Zapisywanie liczby przepracowanych godzin umożliwia prawidłowe określenie wysokości wynagrodzenia.

7. Zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku zleceniobiorców ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Źródło: https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/7-obowiazkow-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownika/

05 11 2021

Płatności gotówkowe, ,,Biała lista” oraz Split Payment (MPP) – podstawowe informacje w pigułce

 • Autor : Kinga Krenc-Aurast

Płatności gotówkowe

Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Ograniczenie to dotyczy transakcji między przedsiębiorcami tzw. B2B. A zatem:

 • jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu,
 • płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł - stanowi koszt podatkowy.
Od 2022 roku limit płatności gotówkowej w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B) będzie ograniczony do 8 tyś. zł. Dodatkowo wprowadzono limit 20 tyś. zł płatności gotówkowej dla transakcji między przedsiębiorcą a klientem indywidualnym (B2C).

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wydatki-powyzej-15-tys-zl-oplacone-gotowka-w-kosztach

,,Biała lista” podatników VAT

1 września 2019 roku zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista umożliwia:

 • sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 14 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności na druku ZAW-NR. Zgłoś nam taką płatność a specjaliści z BRKING złożą odpowiednie zawiadomienie w Twoim imieniu.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00226

Split payment (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę, zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem – tak zwanym komunikatem przelewu, nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności mogą stosować wyłącznie podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje przelewem w PLN. W zależności od wartości transakcji i rodzaju towarów lub usług, których ta transakcja dotyczy, split payment może mieć charakter dobrowolny albo obowiązkowy.
Mechanizmu podzielonej płatności nie możesz stosować, jeśli:

 • jesteś konsumentem (nie prowadzisz działalności gospodarczej),
 • jesteś przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT np. od podatników zwolnionych z VAT,
 • rozliczasz się gotówką lub za pomocą karty.

Dobrowolny split payment

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podatnikiem VAT i kupujesz towary od innego przedsiębiorcy (jesteś nabywcą), płacąc za fakturę możesz podjąć decyzję o dobrowolnym zastosowaniu podzielonej płatności. W takim przypadku wybierasz komunikat przelewu, a bank rozdziela twoją płatność na dwa różne rachunki twojego dostawcy: rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT.
Decyzję o podziale płatności podejmuje nabywca, a sprzedawca może zastrzec, że nie chce stosować MPP, tylko wtedy kiedy transakcja nie jest objęta obowiązkowym MPP. W przypadku transakcji, które muszą być objęte MPP, takiej swobody nie ma żadna ze stron.

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:

 • sprzedają lub nabywają towary lub usługi "wrażliwe", czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie
 • kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.

Towary lub usługi „wrażliwe” objęte obowiązkowym MPP to m.in. o dostawa płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usługi budowlane i sprzedaż detaliczna części samochodowych.

Musisz stosować MPP, jeśli choćby jedna pozycja na fakturze, której całkowita wartość brutto przekracza 15 tys. zł, dotyczy towarów lub usług wrażliwych. W takim wypadku obowiązkowa podzielona płatność dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wrażliwych. Pozostałą część należności możesz uregulować z zastosowaniem MPP lub bez dzielenia płatności.

Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły, MPP nie jest stosowany:

 • w transakcjach realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym, jeżeli sprzedawcą na dzień dokonania dostawy był podmiot prywatny (nie publiczny),
 • w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Źródło:Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00227